حساب کاربری

از طریق پیشخوان حساب کاربری‌ می‌توانید سفارش‌های اخیرتان را مشاهده کنید.

آدرس‌های حمل و نقل و صورت حساب‌تان را مدیریت و جزییات حساب کاربری و کلمه عبور خود را ویرایش کنید.

در حساب کاربری فروشگاه اینترنتی پاکزی همانگونه که گفته شد می توانید اطلاعات خود را مشاهده کنید.

همچنین در این صفحه اطلاعات شخصی کاربر محرمانه بوده.

و برای افراد دیگر نمایش داده نمی شود.

و به صورت محرمانه نزد مدیر سایت است.

مای اکانت از این نظر بهتر است که شما در  خرید های بعدی می توانید.

همه چیز را به طور پیشفرض داشته باشید.